logo
מחירון לגירסה המקוונת צור קשר


לאלו המתעניינים ברכישת 'מפרשי האוצר', שימו לב: מחיר המבצע של 1,530 ש"ח מסתיים במוצאי שבת, (מוצאי כט באייר, 23 במאי, בחצות), ומיד לאחריו המחיר יקפוץ ב-150 ש"ח ויעמוד על 1,680 ש"ח למשך תקופה; לאחריה הוא ימשיך לעלות, כפי המתפרסם במחירון
לרכישה כעת לחץ כאן.


אנשי בשורה אנו היום! מיזם 'מפרשי האוצר' – יצא לאור בימים אלו, וניתן כעת לרכוש אותו וליהנות ממנו. פרי עמל זה של למעלה משנה של עבודה מאומצת על ידי עשרות עורכים ואנשי צוות העמלים בשקידה כל העת להוציא דבר מוגמר שראוי להעלות על שולחן מלכים - מאן מלכי: רבנן. כדי לשבר את האוזן, נכון לעתה הפרויקט מכיל כשני מיליון (!) קטעי מפרשים המשובצים על הגפ"ת דבר דבור על אופניו. לעת עתה, התוכנה עצמה מוכנה לשימוש, ברוב פאר והדר והיא מכילה כמחצית הש"ס (המסכתות הכלולות, נכון לעתה: ברכות, שבת, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, נדה. מסכת עירובין בשלבי עבודה, והיא מופיעה במצבה הנוכחי משום 'אל תמנע טוב מבעליו', לתועלת הלומדים). שאר מסכתות הש"ס נמצאות בעיצומה של עבודה, בשלבים שונים לכל מסכת, ואי"ה תסתיים המלאכה בסביבות סוף שנה זו, לקראת החגים.