logo
מחירון לגירסה המקוונת צור קשרלאלו המתעניינים ברכישת 'מפרשי האוצר', שימו לב: מחיר המבצע של 1,390 ש"ח מסתיים היום (יום רביעי, כ"ט באדר תש"פ), ומיד לאחריו המחיר יקפוץ ב-140 ש"ח ויעמוד על 1530 ש"ח למשך תקופה; לאחריה הוא ימשיך לעלות, כפי המתפרסם במחירון
לרכישה כעת לחץ כאן.להורדת תוכנת מפרשי האוצר , לחצו על הלחצן ושמרו את הקובץ, לאחר מכן המשיכו לפעול לפי ההוראות המופיעות ב מדריך ההתקנה .
ניתן להתרשם ממפרשי האוצר המקוון הפתוח לעת עתה לציבור ללא תשלום.